Direktori KYPJ

KETUA EKSEKUTIF KOLEJ (KEK)
Shahrin Bin Adon
shahrim@kypj.edu.my | 07-8625 662
TIMBALAN KEK AKADEMIK
Shaiful Huzaini Bin Damanhuri
shaifulhuzaini@kypj.edu.my | 07-8625 661
TIMBALAN KEK HAL EHWAL PELAJAR
Omar Bin Ali
omar@kpypj.edu.my | 07-8625 658
TIMBALAN KEK PEMASARAN, KORPORAT & HUBUNGAN INDUSTRI
Muhamad Jaberidin Bin Hj Mesron
m.jaberidin@kpypj.edu.my | 07-8626 659
BENDAHARI
Jamaludin Bin Hamzah
jamaludin@kypj.edu.my | 07-8625 652
PENDAFTAR
Asri Bin Wahab
asri@kypj.edu.my | 07-8626 659
PEMBANTU TADBIR
Rossalwanie Binti Abdul Rahman
rossalwanie@kypj.edu.my | ext: 1207