visi

Peneraju terunggul dalam pendidikan dan pembangunan modal insan.


Misi

Melahirkan graduan profesional dan teknokrat melalui kecemerlangan program pendidikan dan pembangunan modal insan berorientasikan pasaran untuk pembangunan Negara.

Objektif

  • Menyediakan peluang pendidikan berkualiti di peringkat pra diploma, diploma dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang.
  • Menjalankan program-program kemahiran dan teknikal jangka pendek di peringkat sijil dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh industri.
  • Mewujudkan kemudahan pembelajaran dan latihan terbaik, berkualiti, berkesan lagi kondusif.
  • Melahirkan graduan/tenaga kerja yang kompeten, berketrampilan dan berakhlak mulia.

Motto

Kesempurnaan dan Kemuliaan